Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή
Η Εταιρεία μας, «MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», οδός Σπευσίππου αρ. 14, Αθήνα, ΤΚ: 10675, ΑΦΜ 801414884, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Γ.Ε.ΜΗ. 156326001000 , τηλέφωνο 210 721 3008, e-mail info@mailos.gr (εφεξής «Εταιρεία» ή «MAILOS»), μέσω του ιστοτόπου που διαθέτει, www.mailos.gr (εφεξής «ιστότοπος»), παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου της τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες και να ενημερωθεί αναφορικά με εμάς και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Έτσι, σας ενθαρρύνουμε, πριν την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσεως που ακολουθούν:
Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την επίσκεψη και περιήγησή του.

2. Ορισμοί
I. Ως «ιστότοπος», ορίζεται ο ιστότοπος www.mailos.gr, ο οποίος αποτελεί κυριότητα της Εταιρείας «MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
II. Με τη χρήση πρώτου πληθυντικού προσώπου και των όρων «MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ή «MAILOS» ή «Εταιρεία», νοείται η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», οδός οδός Σπευσίππου αρ. 14, Αθήνα, ΤΚ: 10675, ΑΦΜ 801414884, ΔΥΟ Δ’ Αθηνών, Γ.Ε.ΜΗ. 156326001000 , τηλέφωνο 210 721 3008, e-mail info@mailos.gr.
III. Με τη χρήση δεύτερου πληθυντικού προσώπου και ως «χρήστες» ή «επισκέπτες», νοούνται οι επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου της Εταιρείας μας.
IV. Ως «Όροι» νοούνται οι Όροι Χρήσης που αναγράφονται στο παρόν.

3. Συμπεριφορά Χρηστών
Ως επισκέπτης, υποχρεούσθε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ιδίως τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Οι επισκέπτες οφείλουν να απέχουν από παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές κατά τη χρήση του ιστοτόπου και σε σχέση με αυτόν, όπως και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στο δίκαιο και που μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους επισκέπτες ή δυσλειτουργία στον παρόντα ιστότοπο και κατά συνέπεια στην Εταιρεία.

4. Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών και σχεδιαγραμμάτων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμμάτων, δεδομένων, λογισμικού, ειδήσεων, άρθρων και πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, διέπονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.
Ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

5. Περιορισμός ευθύνης
Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει». Μολονότι η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου πληροφοριών. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά τη διάρκεια αυτής και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του ιστοτόπου.
Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική της ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης του ιστοτόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

6. Ασφάλεια και λειτουργία του ιστοτόπου
Η πρόσβαση στον ιστότοπο παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security- Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας), το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ιστοτόπου και του περιηγητή του χρήστη και προστατεύει την περιήγησή του. Το πρωτόκολλο TLS αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (Websites) στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (WebServers). Η κρυπτογραφημένη TLS επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (Server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας με το τρόπο αυτό προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο TLS, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που εξακριβώνει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία που ενεργοποιεί το πιστοποιητικό ασφαλείας TLS (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελία ενός προϊόντος ή συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας), τότε πραγματοποιείται μία σειρά ελέγχων και ενεργειών, που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ασφαλή διασύνδεση μεταξύ ιστοτόπου και χρήστη.
Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει, κατά το μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης αντιϊικών προγραμμάτων, με σκοπό την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του ιστοτόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, η Εταιρεία ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στους ιστότοπους για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών.
Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι ελεύθερο ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου, όπως και για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

7. Προσωπικά Δεδομένα και Χρήση Cookies
Η Εταιρεία μας διαθέτει τον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, έχοντας εναρμονισθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά περίπτωση, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, αλλά πάντως σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), της ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η Εταιρεία σας προτρέπει να ανατρέξετε στη σχετική αναρτημένη Πολιτική για την Προστασία των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και την Πολιτική για τα Cookies.

8. Χρήση συνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων (links)
Η Εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστότοπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, ενώ οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν, υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης, από τους οποίους σας προτρέπουμε να ενημερώνεσθε σχετικά.
Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστότοπων από την Εταιρεία μας, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν ή/και παρέχονται μέσω αυτών. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του παρόντος ιστοτόπου, κάποιον από τους ιστότοπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει αυτό με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

9. Τροποποίηση όρων χρήσης
Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και όταν το κρίνει αναγκαίο τους παρόντες Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο του ιστοτόπου της, οι οποίοι επικαιροποιημένοι θα βρίσκονται πάντοτε αναρτημένοι σε αυτόν. Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι Όροι Χρήσης, όπως διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και, από τη στιγμή που εξακολουθούν να κάνουν χρήση του ιστοτόπου, θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.