Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγικό Κείμενο
Η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία ή η MAILOS), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σπευσίππου αρ. 14), ΑΦΜ 801414884, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Γ.Ε.ΜΗ. 156326001000, τηλέφωνο (+30) 2107213008, e-mail: info@mailos.gr, σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να ενημερώσει τον χρήστη/επισκέπτη της παρούσας ιστοθέσης αλλά και κάθε πιθανό υποκείμενο των δεδομένων για το τι μέτρα λαμβάνει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και για τη συμμόρφωσή της με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων («ΕΣΠΔ»).

2. Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσης, αναφέρονται και υιοθετούνται οι εξής ορισμοί, με γνώμονα την αποτύπωση αυτών στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 1. «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» ΕΕ 2016/679 [ΓΚΠΔ]: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504&qid=1532348683434
 2. «Πολιτική»: το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών της παρούσης Ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 3. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «Υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Για τους σκοπούς της παρούσης, «Υποκείμενα των δεδομένων» αποτελούν οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοθέσης www.mailos.gr.
 4. «Εταιρεία», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: με τον όρο «Εταιρεία» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» νοείται το νομικό πρόσωπο, μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών της ιστοθέσης www.mailos.gr.
 5. «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 6. «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Εταιρείας.
 7. «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
 8. «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 9. «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 10. «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

3. Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα [δεδομένα, σκοπός & νομική βάση για την εκάστοτε επεξεργασία]
Α. Σχετικά με την επεξεργασία της παραγγελίας σας και την παράδοση αυτής: Σημειώνεται εκ προοιμίου ότι η συλλογή και διεκπεραίωση της παραγγελίας σας πραγματοποιείται πάντοτε μέσω της Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Α.Ε. [Μιχαλακοπούλου αρ. 80, Τ.Κ.11528, Αθήνα, Ελλάδα, αριθμός ΓΕΜΗ 147811001000 (για χρήστες στην Ελλάδα)]. Ως εκ τούτου από την εταιρεία μας δεν συλλέγονται ούτε κατά οποιονδήποτε τρόπο τυγχάνουν επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την παραγγελία σας και την παράδοσή αυτής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τη Wolt εδώ

Κατά τα λοιπά μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα μας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε δια ζώσης. Μπορείτε να βρείτε τα διαθέσιμα καταστήματά μας πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.mailos.gr/.

Β. Συλλέγουμε τα δεδομένα σας, μέσω της ιστοθέσης www.mailos.gr μόνο όταν εσείς μας τα παρέχετε στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, για την πληροφόρησή/ενημέρωσή σας, την εξυπηρέτηση τυχόν ερωτημάτων ή παραπόνων σας, την προβολή των υπηρεσιών μας (μενού, νέες γεύσεις, καταστήματα, συνεργασία με τη Wolt) και την εν γένει μεταξύ μας επικοινωνία. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στην ιστοθέση της Εταιρείας μας αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και των δεδομένων σύνδεσης, για λόγους βελτιστοποίησης και διασφάλισης της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων, ως έχουμε έννομο συμφέρον. Κατά την ως άνω επεξεργασία δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιμα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την λειτουργία της ιστοθέσης και τη βελτιστοποίηση και διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων. Σε καμία περίπτωση η MAILOS δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχετε για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που μπορεί να σας επηρεάσουν.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε μέσω της ιστοθέσης, για τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, ανά επεξεργασία.

Δραστηριότητα
Επίσκεψη στον ιστότοπό μας (Εξυπηρετητής, Cookies)
Δεδομένα
Ενδεικτικά, διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης (timestamp-timezone), access provider, περιηγητής και έκδοση αυτού, λειτουργικό σύστημα και έκδοση αυτού.
Σκοπός επεξεργασίας
Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα υποδομής.
Νομική βάση για την επεξεργασία
α) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό [άρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ]

Δραστηριότητα
Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου (για συγκεκριμένα καταστήματα)
*σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιείται σε καμία περίπτωση καταγραφή της κλήσης
Δεδομένα
όνομα, επώνυμο (κατά περίπτωση), περιεχόμενο του μηνύματος
Σκοπός επεξεργασίας
Επικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας
Νομική βάση για την επεξεργασία
α) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση [άρ. 6, παρ., β’ ΓΚΠΔ]
β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο [άρ. 6, παρ. 1, στ’ ΓΚΠΔ]

Δραστηριότητα
Σύνδεση στα social media (Facebook, Instagram, Tik-Tok)
Δεδομένα
Username, περιεχόμενο του μηνύματος
Σκοπός επεξεργασίας
Επικοινωνία, διαχείριση ερωτημάτων ή παραπόνων
Νομική βάση για την επεξεργασία
α) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση [άρ. 6, παρ., β’ ΓΚΠΔ]
β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και περαιτέρω προβολής της εταιρείας [άρ. 6, παρ. 1, στ’ ΓΚΠΔ] [βλ. και Ενότητα 9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης της παρούσης]

Δραστηριότητα
Σύνδεση στο Google Workspace και καταγραφή σχολίου που εμφανίζεται στο Google My Business
Δεδομένα
Username, περιεχόμενο του μηνύματος
Σκοπός επεξεργασίας
Επικοινωνία, διαχείριση κριτικών ή παραπόνων
Νομική βάση για την επεξεργασία
α) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση [άρ. 6, παρ., β’ ΓΚΠΔ]
β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας [άρ. 6, παρ. 1, στ’ ΓΚΠΔ]

Δραστηριότητα
Διαχείριση Βιογραφικών Σημειωμάτων Υποψηφίων Εργαζομένων μέσω Email hr@mailos.gr
Δεδομένα
Στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, ΑΔΤ, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπηκοότητα
Στοιχεία επικοινωνίας, ήτοι ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό, κινητό)
Οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, βιογραφικό, Δεδομένα προϋπηρεσίας, επαγγελματική εμπειρία
Σκοπός επεξεργασίας
Αξιολόγηση των υποψηφίων εργαζομένων για το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης για συγκεκριμένη θέση απασχόλησης
Νομική βάση για την επεξεργασία
η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντός του εργοδότη για την πρόσληψη εξειδικευμένου και κατάλληλου προσωπικού
[άρ. 6, παρ. 1,γ’ ΓΚΠΔ]
Σε περίπτωση χρόνου διατήρησης των δεδομένων πέραν των 6 μηνών με σκοπό την ενημέρωση του υποψηφίου για ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στην Επιχείρηση στο μέλλον απαιτείται η συγκατάθεση του υποψηφίου.

Cookies
(Παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies, η οποία τυγχάνει εξίσου αναρτημένη στην ιστοθέση www.mailos.gr)

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, τυγχάνουν επεξεργασίας από:

 1. το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας μας,
 2. συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τρίτοι συνεργάτες – τεχνικές εταιρείες στο πλαίσιο διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου,
 3. δημόσιους φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
 4. Δικηγόροι, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρείας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων της και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της.
 5. Δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, καθώς και ελεγκτικές αρχές, εφόσον αυτό επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις ή κατόπιν σχετικών νομίμων αιτημάτων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (βάσει Απόφασης Επάρκειας ή πιστοποίησης. Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε σχετικώς.

5. Πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας (χρόνος τήρησης)
Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών δεσμεύσεών μας, αναλόγως της φύση αυτής, λαμβανομένων υπ’ όψιν των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

6. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών
Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για εμάς. Σε περίπτωση που από πλευράς σας παρέχονται αυτά, με σκοπό την υποβολή κάποιου αιτήματος ή σχολίου ή στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας, η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται με βάση τη ρητή συγκατάθεση σας ή εάν θεωρηθεί ότι υφίσταται λόγος υποστήριξης των νομικών αξιώσεων μας.

7. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους
Η MAILOS, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσώπων [επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας] που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ανηλίκους) και δη χωρίς να υφίσταται προηγουμένως η συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου παιδιού. Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει διαθέσει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική του μέριμνα, να προβούμε σε διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει παράσχει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα/έχοντος τη γονική μέριμνα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (βλ.. άρ. 8 ΓΚΠΔ συνδυαστικά με άρ. 21 ν. 4624/2019).

8. Η ασφάλεια των δεδομένων σας
Η Εταιρεία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη επαρκών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά την επεξεργασία και ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία αλλά και τη διαφύλαξη τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης [Social Media]:
Instagram
Facebook
TikTok

Όσον αφορά ορισμένες επεξεργασίες, η MAILOS και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των πλατφορμών των ως άνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργούμε από κοινού ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας, κατά την έννοια του άρ. 26 ΓΚΠΔ. Ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να έχουμε μόνο περιορισμένη επιρροή. Ώστε, δρούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτουμε και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των πλατφορμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαχειρίζεται τη συνολική πληροφοριακή υποδομή της εκάστοτε υπηρεσίας/πλατφόρμας, τηρεί τα δικά του τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας και διατηρεί τη δική του σχέση με εσάς ως χρήστη και, επομένως, ως Υποκείμενο των δεδομένων (υπό την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένο μέλος της αντίστοιχης υπηρεσίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης).
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία δεδομένων σας από τους παρόχους των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει για τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου/Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του εκάστοτε παρόχου:

Instagram
Facebook
TikTok

Σημειώνεται ότι η MAILOS, δεν επεξεργάζεται για άλλους σκοπούς πέραν της ενημέρωσης και εξυπηρέτησής σας (όπου υφίσταται η δυνατότητα αυτή π.χ. επικοινωνία μαζί μας με αποστολή μηνύματος ή ανάρτηση σχολίου) τα δεδομένα που εσείς παρέχετε κατά την είσοδο και επίσκεψή σας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία διενεργείται βάσει του εννόμου συμφέροντος της MAILOS, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και επίλυσης ζητημάτων που μας υποβάλλετε (άρ. 6 παρ. 1 στ. στ) ΓΚΠΔ).

10. Τα Δικαιώματα σας βάσει ΓΚΠΔ
Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

– Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική).

– Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.

– Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).

– Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).

– Δικαίωμα στη φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρ. 20 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

– Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις επιφυλάξεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).

– Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

– Δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

11. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας
Σε περίπτωση που το επιθυμείτε μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν:

 1. Είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mailos.gr με συνημμένο το συμπληρωμένο Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά.
 2. Είτε με επιστολή στη διεύθυνσή μας ή αυτοπρόσωπη παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας μας, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε (τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε φυσική μορφή).

Τα ως άνω αιτήματά σας θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.
Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

12. Επικαιροποίηση Πολιτικής
Η MAILOS διατηρεί μονομερώς το δικαίωμά της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

13. Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας
MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Σπευσίππου 14, Αθήνα, ΤΚ: 10675
Τηλ.: 2107213008
Email: info@mailos.gr

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή)
Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600
Fax: +30 2106475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Website: www.dpa.gr