Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή
Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.mailos.gr (εφεξής «Ιστότοπος»).

Η Εταιρεία «MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Κολωνάκι, Οδός Σπευσίππου 14, Τ.Κ. 106 75, Αθήνα, Αττική είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει μέσω του Ιστοτόπου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφ’ εξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και το Ν. 4624/2019. Με την παρούσα Πολιτική, σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, τα μέσα και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

2. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, είναι τα ακόλουθα:

  • Εάν επιθυμείτε να αξιολογήσετε την εμπειρία σας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της σχετικής φόρμας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της φωτογραφίας καθώς και των αναγραφόμενων στοιχείων στο σχόλιο που ενδεχομένως θα μας αποστείλετε.
  • Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Εταιρείας μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της σχετικής αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της θέσης εργασίας, της περιοχής ενδιαφέροντος καθώς και των στοιχείων του βιογραφικού που θα επισυνάψετε.
  • Εάν επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για franchising, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της σχετικής φόρμας αποστολής ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της περιοχής ενδιαφέροντος καθώς και των αναγραφόμενων στοιχείων στο σχόλιο που ενδεχομένως θα μας αποστείλετε.
  • Πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται μέσω εργαλείων, όπως τα cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών και σχετίζονται με την ανάλυση της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και συναφών τεχνολογιών, επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα «Πολιτική Cookies».

Σημειώνεται, ότι, για την διεκπεραίωση και παράδοση της παραγγελίας σας, η συλλογή των δεδομένων σας πραγματοποιείται πάντα μέσω της «Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Α.Ε.» (εφεξής «Wolt»), με έδρα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ.11528, Αθήνα, Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν την παραγγελία και την σχετική παράδοση αυτής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Wolt πατώντας εδώ.

3. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

Α. Σύμβαση
Όταν κάνετε αίτηση για μία θέση εργασίας υποβάλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας πριν τη σύναψη σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα επεξεργασίας θα βρείτε στην Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων.

Όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον για την σύναψη σύμβασης δικαιόχρησης (franchising), θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της λήψης μέτρων πριν από την σύναψη σύμβασης [άρθρο 6 παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ].

Β. Έννομο Συμφέρον
Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίων, Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, αποτελεί έννομο συμφέρον της Εταιρείας η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα μας απευθύνετε μέσω της υποβολής φόρμας αξιολόγησης, μέσω του Ιστοτόπου ή άλλων επίσημων καναλιών μας.

Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την ομαλή, ορθή και ασφαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, να διατηρούμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή συνέχεια εν γένει [άρθρο 6 παρ. 1 (στ’) ΓΚΠΔ].

Γ. Νομική Υποχρέωση
Υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας για την προστασία προσωπικών δεδομένων σας και συνολικά να συμμορφωνόμαστε με τυχόν αιτήματα προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες εποπτικές αρχές [άρθρο 6 παρ. 1 (γ’) ΓΚΠΔ].

Δ. Συγκατάθεση
Με βάση την συγκατάθεση σας, θα επεξεργαστούμε φωτογραφίες που τυχόν επιλέξεις να μοιραστείς μαζί μας, μέσω της υποβολής της φόρμας αξιολόγησης του Ιστοτόπου.

Επίσης, εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies συλλέγεται αυτόματα πληροφορία για εσάς, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου, για σκοπούς ανάλυσης, εξατομίκευσης ή/και διαφήμισης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας για τα cookies και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, μέσα από την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου [άρθρο 6 παρ. 1 (α’) ΓΚΠΔ].

4. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

  • Σε συνεργαζόμενες εταιρείες που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται τον Ιστότοπο.
  • Πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων και φιλοξενίας διακομιστών.
  • Σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τους σκοπούς αυτούς και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας.

5. Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;
Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας. Μετά την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν πρέπει να διατηρηθούν βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ή για σκοπούς που άπτονται της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας

(α) το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,

(β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,

(γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),

(δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

(ε) το δικαίωμα φορητότητας (διαβίβασης) των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο,

(ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και,

(στ) το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ελεύθερα και άμεσα κατά τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@mailos.gr με συνημμένο το συμπληρωμένο Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνσή μας. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να απαντήσεις εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων.

8. Στοιχεία επικοινωνίας
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@mailos.gr.

9. Δικαίωμα Καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε, ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.